Проф. Пенчо Гешев връчи специална грамота на МОК на Сани Жекова

Проф. Пенчо Гешев връчи специална грамота на МОК на Сани Жекова

Българската федерация по ски и Българския олимпийски комитет закриха със стилна церемония състезателен сезон 2017/2018. Той мина под знака на Олимпийските игри в ПьонгЧанг,

Две спортни федерации са новите членове на БОК

Две спортни федерации са новите членове на БОК

Две спортни федерация бяха приети с пълно мнозинство за нови членове на Българския олимпийски комитет.

Ски-бегачите на Паничище и Рилски скиор с най-много отличия на Олимпийския фестивал в Осогово

Ски-бегачите на Паничище и Рилски скиор с най-много отличия на Олимпийския фестивал в Осогово

Със стартовете на ски-бегачите в Осогово завърши Олимпийският зимен младежки фестивал.

С фойерверки закриха зимните игри в Пьонгчанг

С фойерверки закриха зимните игри в Пьонгчанг

С фойерверки закриха зимните олимпийски игри в Пьонгчанг. Церемонията продължи повече от два часа, а финалът бе обявен от президента на МОК Томас Бах.

Радослав Янков не успя да преодолее квалификациите

Радослав Янков не успя да преодолее квалификациите

Радослав Янков отпадна още в квалификациите в паралелния гигантски слалом на сноуборда в Пьонгчанг.

България е сред 14 страни на първите модерни игри АТИНА 1896
На олимпийски игри България е спечелила 223 МЕДАЛА.

УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ

УСТАВ

НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1

Наименование, Правен статут

Преамбюл

Чл.1.Българският олимпийски комитет е учреден на 30 март 1923 година. През 1924 година той е признат за член на Международния олимпийски комитет, а на 17 април 1952 година е регистриран в Софийския околийски съд, като сдружение с идеална цел, със статут на юридическо лице.

Българският олимпийски комитет, организация принадлежаща към Олимпийското движение, надлежно представена от долуподписания, с настоящето се задължава да спазва клаузите на Олимпийската Харта и на Световния Антидопингов Кодекс и да съблюдава решенията на МОК.

Наименование

Чл.2.(1) Наименованието на сдружението с нестопанска цел е“Български олимпийски комитет”, наричано по-долу за краткост БОК, което наименование може допълнително да се изписва на чужд език.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрация, включително БУЛСТАТ номер.

Правен статут

Чл. 3. (1) БОК е сдружение с нестопанска цел, което обединява български спортни федерации, национални спортни организации, регистрирани като юридически лица и дееспособни физически лица.

(2) БОК е доброволна, самоуправляваща се, независима, извънпартийна, неправителствена организация, която осъществява общественополезна дейност съобразно законите на Република България и Олимпийската харта.

(3) БОК сътрудничи с правителствени и неправителствени институции, но не може да се асоциира с дейности, които са в противоречие с Олимпийската харта.

(4) БОК е единствената организация, призната от Международния олимпийски комитет, която представлява България на Олимпийски игри и на прояви, организирани от Международния олимпийски комитет или под негово шефство.

(5) БОК осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство и правилата на международното спортно администриране и сътрудничество.

Членуване в международни и национални организации

Чл.4.(1) БОК е член на Международния олимпийски комитет (МОК), на Асоциацията на националните олимпийски комитети (АНОК), на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) и на Асоциацията на балканските национални олимпийски комитети (АБНОК).

(2) БОК следи за спазването на Олимпийската харта в Република България и гарантира изпълняването на нейните Правила от 31 до 35 и подзаконовия акт към Правила 31 и 32.

(3) БОК е длъжен да участва на Игрите на Олимпиадите, като изпраща състезатели и отговаря за поведението на членовете на българската делегация.

(4) По решение на Общото събрание БОК може да се сдружава и да членува в културни, образователни, спортни, социални и други национални организации юридически лица в съответствие със своите цели.

Седалище и адрес

Чл.5. БОК е със седалище гр.София, район “Средец” и адрес на управление гр.София, бул."Васил Левски" № 75.

Срок

Чл.6. БОК е учреден за неопределен срок.

Символи

Чл.7.(1) БОК има печат и символи - емблема, значка и знаме, както и информационни издания.

(2) Символите се утвърждават от Общото събрание на БОК и Изпълнителния комитет на МОК. Те са изключителна собственост на БОК. Използването им става по ред, определен от Изпълнителното бюро на БОК, в съответствие с Олимпийската Харта.

Раздел II

Цели и средства

Цели

Чл.8. БОК има следните цели:

1.да развива и защитава олимпийското движение в Република България;

2.да пропагандира основните идеали, принципи и ценности на Олимпизма в Република България и допринася за тяхното разпространяване сред всички слоеве на обществото и преди всичко - сред младото поколение;

3.да подпомага и се грижи за развитието на Българската олимпийска академия, Националния спортен музей и другите институции, които съдействат за реализиране на образователните и културните програми на олимпийското движение;

4.да се бори срещу всякакви форми на дискриминация и насилие в спорта;

5.да се бори срещу използването на субстанции и процедури, забранени от Международния олимпийски комитет и Световната анти-допинг агенция, да следи за спазването на Световния Антидопинговя кодекс и да приеме и прилага Световния Антидопингов кодекс, като по този начин се осигури анти – допинговата политика и правила на БОК, членство и/или изискванията за финансиране и процедурите по ръководството на резултатите да съответстват на Световния Антидопингов Кодекс и да зачитат всички роли и отговоности на НОК, които са посочени в Световния Антидопингов Кодекс.

6.да работи за създаването на хармонични и в дух на сътрудничество връзки с правителствените институции като запазва своята автономия и устоява на всякакъв политически, религиозен или икономически натиск, който би могъл да му попречи да действа в съответствие с Олимпийската харта;

7.да съдейства за развитието на спорта и физическата култура в Република България, както и на “Спорт за всички”.

Средства

Чл.9. БОК ще постига своите цели със следните средства:

1. организира чрез подходящи форми и структури съмишленици на Олимпизма;

2. изработва становищата и формулира предложения до МОК относно: усъвършенстване на Олимпийската харта и решаване на проблемите в олимпийското движение; организирането и провеждането на Олимпийските игри; кандидатурите за организиране на Олимпийските игри и подготовката на Олимпийските конгреси;

3. Участва в дейността на комисиите на МОК, АНОК и ЕОК и АБНОК;

4. сключва договори за сътрудничество с други национални олимпийски комитети;

5. подготвя и организира изпълнението на четиригодишни национални олимпийски програми за координиране и коопериране на усилията на държавните органи в областта на спорта, българските спортни федерации и национални спортни организации за развитието на олимпийските спортове в Република България и възпитание на младото поколение в духа на олимпийските идеали, принципи и ценности.

6. приема финансова, материална и организационна помощ от държавата, общините, търговските дружества и други лица за развитието на олимпийското движение.

7. участва в програмите на “Олимпийска солидарност”

8. предоставя организационна, методическа и финансова помощ на националните федерации и олимпийските клубове.

9. разработва и осъществява съвместно с компетентните държавни органи мерки за борба срещу употребата на допинг според международните договори, които са в сила за Република България.

10. предприема действия срещу всякакви форми на дискриминация и насилие в спорта;

11. подготвя и разпространява информация за изпълнение на своите цели.

Раздел III

Дейност на БОК

Общественополезна дейност

Чл.10.(1) БОК организира развитието на олимпийското движение в Република България в обществена полза, като осъществява общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) БОК взаимодейства с държавните органи, органите на местното самоуправление и други юридически лица и граждани за развитието на олимпийските спортове и утвърждаване на олимпийските идеали, принципи и ценности.

Предмет на дейност

Чл.11.(1) БОК съставя, организира и води делегациите на Република България на Олимпийските игри и на регионалните, континенталните или световните състезания по различни видове спортни дисциплини под патронажа на МОК.

(2) БОК взима решения за участието на спортисти, предложени от националните олимпийски федерации, в Олимпийските игри и одобрява олимпийската делегация на Република България. Селекцията на олимпийската делегация се основава не само на спортните постижения на спортистите, а и на техните качества, поведение и умение да бъдат достойни членове на олимпийското движение и пример за младежта в Република България.

(3) БОК съдейства за транспорта и отговаря за настаняването на членовете на Олимпийската делегация, определя официалното облекло и екипировка по време на спортните състезания и церемонии на Олимпийските игри.

(4) БОК договаря в полза на олимпийските си делегации необходимата застраховка, която покрива рисковете смърт, инвалидност, болест, медицински или фармацевтични разходи.

(5) БОК организира и подпомага съвместно с държавните институции в областта на спорта и с националните федерации олимпийската подготовка.

(6) БОК предоставя, спира или отнема лиценза на националните олимпийски федерации.

(7) БОК дава лиценз само на една национална федерация за спорт, ръководен от съответната международна федерация.

(8) БОК може да издава лиценз и на национални федерации с олимпийско признание.

(9) БОК пропагандира и разпространява основните идеали, принципи и ценности на Олимпизма в Република България.

(10) БОК организира и участва в прояви, свързани с насърчаването на мира, на ролята на жените в спорта, развитието на спортната етика, опазването на околната среда и обучението на спортните администратори.

(11) БОК организира честването на Международния олимпийски ден – 23 юни.

(12) БОК организира олимпийското образование и подпомага и съдейства за разпространението на културата и изкуствата в областта на спорта и Олимпизма.

(13) БОК следи за спазването на разпоредбите на МОК в страната.

(14) БОК посочва градовете от България, които могат да представят своята кандидатура за организирането на Олимпийски игри, Европейски младежки олимпийски фестивали и Балкански олимпийски дни в България. В случай на организиране на Олимпийски игри, БОК се задължава да спазва Правилата на Олимпийската харта, по специално Правило 35 и разпоредбите към него, Правило 36 и разпоредбите към него и Правило 37.

Вътрешни актове

Чл.12. БОК приема вътрешни актове, с които се уреждат статутът на неговите помощни органи, международният и вътрешният календар.

Глава втора

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Раздел I

Членство

Членове

Чл.13. (1) Членството в БОК е доброволно.

(2) Членове на БОК са:

1.Членът или членовете на МОК за България, ако има такива;

2.Националните олимпийски федерации, които са регистрирани като юридически лица по ЗЮЛНЦ.

3. Активни спортисти или бивши спортисти, които са участвали в Олимпийски игри. Тяхното членство се прекратява най-късно след края на третата Олимпиада след последните Олимпийски игри, в които те са участвали.

(3) Членове на БОК могат да бъдат и:

1. Национални федерации с олимпийско признание.

2. Национални спортни организации, съюзи, и личности с особени заслуги за развитието на олимпийското движение.

(4)Всеки член на БОК трябва да прекрати членството си в края на календарната година, в която навършва 75-годишна възраст. Ако един член достигне тази възраст, когато заема длъжността председател, заместник председател или член на Изпълнителното бюро на БОК, прекратяването на членството влиза в сила в края на мандата му.

Юридическа самостоятелност

Чл.14. Членовете на БОК запазват своята организационна и юридическа самостоятелност.

Национални олимпийски федерации

Чл. 15. Националните олимпийски федерации или избрани от тях представители трябва да съставляват гласуващо мнозинство в Общото събрание и в Изпълнителното бюро на БОК.

Приемане

Чл.16.(1) Членовете на БОК се приемат с решение на Общото събрание. Правителството или други обществени власти не могат да назначават членове в БОК. Общото събрание може да реши, по свое усмотрение, да избере представители на тези властти за членове на БОК.

(2) За да бъде призната и приета за член на БОК дадена национална федерация трябва да упражнява конкретна и реална спортна дейност, да бъде свързана с международна федерация, призната от МОК, и да провежда своята дейност в съответствие с Олимпийската харта.

(3) Приемането на членове на БОК става чрез писмена молба на кандидата до Изпълнителното бюро на БОК, придружена от следните документи:

а) за юридически лица

1.решение на Управителния съвет или на Общото събрание на юридическото лице–кандидат за членство в БОК и за приемане на устава на БОК;

2. съдебно решение за регистрация, удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице – кандидат и лиценз за дейността, издаден от държавния орган, отговарящ за спорта;

3. копие от действащия устав на юридическото лице-кандидат.

б) за физическите лица

1. автобиография

2. декларация, че приема устава на БОК

(4) Изпълнителното бюро на БОК обсъжда молбата и подготвя по нея писмено становище.

(5) Молбата за членство и писменото становище на ИБ се разглежда на първото Общо събрание на БОК след постъпването й. По изключение молбата може да се разгледа и на второто Общо събрание след постъпването й, ако първото Общо събрание се е състояло преди да са изтекли 30 дни от постъпването й.

(6) При отхвърляне на молбата за членство, нова молба може да се подаде най-рано след изтичането на една година от решението на Общото събрание.

(7) Протоколите от заседанията на Общото събрание, на които са станали избори на нови членове или замяна на членове, се изпращат в МОК.

Раздел II

Права и задължения

Равнопоставеност на членовете

Чл.17. Всички членове на БОК са равнопоставени по отношение на правата и задълженията, определени в настоящия устав.

Членски права

Чл.18. Членовете на БОК имат право:

1. да участват в дейността на БОК за постигане на определените в устава цели и да се ползват от нея;

2. да участват в органите на управление на БОК;

3. да получават съдействие от БОК при осъществяване на своята дейност и при уреждане на отношенията си с други членове на юридическото лице с нестопанска цел;

4. да искат обяснения от органите на БОК за неизпълнение на приетите решения;

5. да искат отмяна на незаконните, противоуставните и неправилните решения и действия на органите на БОК;

6. да правят предложения, свързани с дейността на БОК, до ръководните органи на юридическото лице с нестопанска цел.

7. да се ползват от имуществото на БОК и от резултатите на дейността му.

8. да поставят за обсъждане и решаване от компетентните органи на БОК въпроси, свързани с развитието на олимпийското движение.

9. да бъдат информирани за дейността и решенията на органите на БОК.

Доброволност

Чл. 19. Членовете на БОК, с изключение на онези от тях, които работят в администрирането на спорта, не получават заплата или други възнаграждения за изпълнение на своите задължения в БОК.

Задължения

Чл.20. Членовете на БОК са длъжни:

1.да спазват устава на БОК;

2.да изпълняват решенията на Общото Събрание, Изпълнителното бюро, както и вътрешните актове на БОК;

3.да съдействат за осъществяване на целите и задачите на БОК;

4.да обсъждат препоръките на БОК и взимат решения;

5.да представят определени от ръководните органи на БОК отчети и информации за дейността си;

6.да допускат представители на БОК на заседанията на ръководните си органи при обсъждане на въпроси от взаимен интерес;

7.да уведомяват писмено Изпълнителното бюро на БОК за промените, вписвани в съдебните регистри, в 7-дневен срок от получаване на съдебното решение.

8.да плащат редовно в определения срок членския си внос и допълнителните имуществени вноски.

Непрехвърлимост

Чл. 21. Членски права и задължения, с изключение на имуществените, се непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Санкции

Чл.22.(1) При неизпълнение на задълженията или неспазване на изискванията, определени в устава и/или във вътрешните актове на БОК, на членовете на БОК могат да се наложат съответни санкции.

(2) Видът на санкциите, случаите и редът на тяхното налагане, се определят от Изпълнителното бюро на БОК.

Раздел III

Прекратяване, изключване, отпадане

Прекратяване на членството

Чл.23.(1) Членството в БОК се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Изпълнителното бюро на БОК;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическо лице;

3. с изключването;

4. с прекратяването на юридическото лице – член на БОК;

5. с прекратяването на БОК;

6. при отпадането по реда на чл. 25 от този устав

7. с изтичане на предвидения срок по чл.13 ал.(2) т.3. изр.2 от този устав.

<dir ><dir ><dir >

(2) при прекратяване на членството БОК не дължи връщане на направените имуществени вноски.

Изключване

Чл.24. Решението за изключване се взема от Общото събрание на БОК при:

1. грубо нарушаване на устава на БОК или решенията на неговите органи, които правят по-нататъшното членство несъвместимо;

2. увреждане престижа на БОК и неговите членове;

3. изключване от МОК на член или почетен член на МОК.

Отпадане

Чл.25. Отпадането на членове е налице, когато членът на БОК не внася установения членски внос или имуществени вноски или системно не участва в дейността на БОК. Отпадането се констатира от Изпълнителното бюро, което изготвя и внася становище в Общото събрание за вземане на решение.

Глава трета

УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I

Устройство

Органи на управление

Чл.26.(1) Върховен орган на БОК е Общото събрание.

(2) Управителен орган на БОК е Изпълнителното бюро, което има правомощията и изпълнява функциите на управителен съвет по смисъла на ЗЮЛНЦ.

Контролен орган

Чл. 27.(1) Контролният орган на БОК е Контролният съвет.

(2) Контролният съвет се състои от 3 до 6 членове.

(3) Контролният съвет:

1.приема правила за работата си;

2.отчита дейността си пред Общото събрание;

3.проверява изпълнението на програмите, годишните планове, документацията и целесъобразното и законосъобразно вземане и изпълнение на решенията.

Администрация

Чл.28.Организацията и дейността на администрацията се уреждат с правилник, който се утвърждава от Изпълнителното бюро.

Помоицни органи

Чл. 29.(1) БОК има и помощни органи - комисии, определени от Изпълнителното бюро.

(2) При необходимост с решение на Изпълнителното бюро могат да се създават и временни работни групи.

Раздел II

Общо събрание

Състав

Чл.30.(1) Общото събрание се състои от всички членове на БОК.

(2) Всеки член има право на един глас и го упражнява лично, а юридическите лица упражняват гласа си чрез техния представител по закон.

(3) Общото събрание за приемане на отчета на Изпълнителното бюро за дейността през предходната година, годишния счетоводен отчет и бюджета за следващата година се провежда в срок до 30 април ежегодно.

Права

Чл.31.(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. избира и освобождава Председателя и членовете на Изпълнителното бюро и на Контролния съвет;

4. приема и изключва членове;

5. взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. взема решение за участие в други организации;

7. взема решения за преобразуване или прекратяване на БОК;

8. приема основните насоки и програма за дейността на БОК;

9. приема годишния счетоводен отчет и бюджета за следващия период;

10. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11. приема отчета за дейността на Изпълнителното бюро;

12. отменя решения на другите органи на БОК, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БОК;

13. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от устава или закона.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на БОК.

(3) Общото събрание не може да възлага правата си по ал. 1, т.т. 1., 3., 7., 9., 11. и 12. от настоящия член на други органи на сдружението.

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органите на БОК, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на БОК или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал.4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация на БОК от всеки член на БОК или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.

Свикване

Чл.32.(1) Общото събрание се свиква от Изпълнителното бюро по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на БОК, в населеното място, в което се намира седалището на БОК. Ако в последния случай Изпълнителното бюро в месечен срок не отправи писмена покана за свикването на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на БОК по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

  1. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива тя се свиква.
  2. Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на БОК най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум

Чл.33. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на БОК. При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Заседания

Чл.34.(1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя или упълномощен от него заместник-председател или друг член на Изпълнителното бюро.

(2) За подпомагане дейността на Общото събрание се избират следните комисии:

1. мандатна;

  1. по решенията;
  2. секретариат.

(3) При необходимост могат да се избират и други комисии, като например комисии по избора на Председател и членове на Изпълнителното бюро, по изменение на устава и други.

Кандидати за Председател

Чл.35.(1) Кандидатите за Председател се предлагат от Изпълнителното бюро, както и от всеки член на Общото събрание, най-късно 20 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

(2) За Председател може да бъде избиран само дееспособен български гражданин.

Кандидати за членове на Изпълнителното бюро и на Контролния съвет

Чл.36.(1) Кандидатите за членове на Изпълнителното бюро и на Контролния съвет се предлагат от новоизбрания Председател, както и от всеки член на Общото събрание.

(2) За членове на Изпълнителното бюро и на Контролния съвет могат да бъдат избрани дееспособни български граждани.

Гласуване

Чл.37.(1) Всеки член има право на един глас.

(2) Изборите за Председател и членове на Изпълнителното бюро и на Контролния съвет се провеждат с тайно гласуване.

(3) Всички останали решения се вземат с явно гласуване, освен ако Общото събрание не реши друго.

Забрана за гласуване

Чл.38. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг (а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Вземане на решения

Чл.39.(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите членове.

(2) Решенията за изменение и допълнение на устава, преместване на седалището, преобразуване и прекратяване на БОК се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

(3) Председателят се избира с мнозинство от присъстващите членове. В случай, че никой от кандидатите за Председател не получи необходимият брой гласове, се провежда второ гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове от първото гласуване.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

(5) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

(6) Когато се разглеждат въпроси отнасящи се до Олимпийските игри, ще се зачитат само гласовете подадени от членовете на Изпълнителното бюро и от националните федерации членки на Международните федерации управляващи спортовете включени в програмата на Олимпийските игри.

Протоколи от заседанията

Чл.40.(1) Протоколите от заседанията се изготвят от секретариата на Общото събрание.

  1. Протоколите се подписват от Председателя и ръководещия заседанието. При избор на нов Председател протоколите се подписват и от него.
  2. БОК води книга за протоколите от заседанията на Общото събрание.

Раздел III

Председател, Изпълнително бюро

Председател

Чл.41.(1) Председателят се избира за срок от четири години. Той ръководи цялостната дейност и представлява БОК пред държавните органи, органите на местно самоуправление, юридическите и физическите лица в страната и в чужбина, според обема на представителната власт, предоставена му от Изпълнителното бюро.

(2) Председателят е разпоредител с бюджета на БОК. Той може да възлага извършването на определени действия на разпореждане със средствата от бюджета на други лица.

(3) В случай на отсъствие на Председателя правомощията му се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

  1. При подаване на оставка, трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или смърт, правомощията на Председателя се изпълняват от един от заместник-председателите, посочен от Изпълнителното бюро, до провеждането на Общо събрание.

(5) Председателят назначава администрацията и помощния персонал.

(6) Председателят отчита своята дейност пред Общото събрание.

Изпълнително бюро

Чл.42.(1) Изпълнителното бюро ръководи дейността на БОК в периода между Общите събрания. Мандатът на Изпълнителното бюро е четири години.

(2) Изпълнителното бюро се състои от 7 - 21 души и включва:

1. Председателя

2. Първия заместник председател

3. Заместник прескедател/и

<ol >

 1. Членове
 2. Члена или членовете на МОК за България ако има такива, като членове екс-официо на Изпълнителното бюро

(3) На първото заседание Изпълнителното бюро избира от своя състав първи заместник-председател, заместник председател/ипредложени от Председателя.

<ol >

 1. По предложение на Председателя, Изпълнителното бюро утвърждава Генерален секретар.
 2. Генералният секретар е професионален служител. Той ръководи администрацията на БОК в изпълнение решенията на Общото събрание, Изпълнителното бюро и Председателя на БОК. Генералният секретар няма право на грас на заседанията на Изпълнителното бюро.

Правомощия на Изпълнителното бюро

Чл.43. Изпълнителното бюро:

1.представлява БОК и определя обема на представителната власт на Председателя;

2.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3.разпорежда се с имуществото на БОК при спазване изискванията на закона и устава;

4.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността;

6.определя реда и организира извършването на дейността на БОК и носи отговорност за това;

7.определя адреса на БОК;

8.взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

9.изпълнява задълженията, предвидени в устава;

10.избира председателите и членовете на помощните органи на БОК и утвърждава плановете за тяхната работа;

11.одобрява структурата на администрацията и определя правомощията й;

12.утвърждава вътрешните актове в системата на БОК;

13.организира съставянето на годишния счетоводен отчет и го представя за проверка от лицензиран експерт-счетоводител;

14.взема решения съвместно с националните федерации членки на Международните федерации ръководещи спортове включени в програмата на Олимпийските игри по въпросите засягащи Олимпийските игри, както е посочено в Член 39 на този устав.

Заседания на Изпълнителното бюро

Чл.44.(1) Заседанията на Изпълнителното бюро се свикват и ръководят от Председателя, а при негово отсъствие - от определен от него заместник-председател. Председателят е длъжен да свика заседание на Изпълнителното бюро при писмено искане на 1/3 от неговите членове.

(2) Изпълнителното бюро може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по ликвидацията на сдружението и по чл. 43 т. 3 и т. 6 от този Устав се вземат с мнозинство от всички членове.

(4) Изпълнителното бюро може да вземе решение в делови порядък, ако проектът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всичките му членове.

Глава четвърта

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Раздел I

Имущество и бюджет

Имущество

Чл.45.(1) БОК има имущество, което се състои от пари, движими и недвижими вещи, вещни права върху тях, права върху обекти на интелектуалната собственост и други имуществени права, притежаването на които се допуска от закона.

(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

Бюджет

Чл.46.(1) БОК осъществява своята дейност в съответствие с приетия от Общото събрание бюджет.

(2) Изпълнителното бюро има право да извършва изменения в бюджета, които представя за одобряване от следващото Общо събрание.

Отчетност

Чл.47.(1) Дейността на БОК се осъществява при спазване изискванията на Закона за счетоводството, националния сметкоплан и счетоводните стандарти.

(2) Изпълнителното бюро определя лицензиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка дейността на БОК.

(3) Годишният счетоводен отчет се одобрява след заверка от лицензирания експерт-счетоводител.

(4) Изпълнителното бюро подготвя веднъж годишно доклад за дейността на БОК при спазване изискванията на закона и публикува съобщение за неговото изготвяне, както и за мястото, времето и начина за запознаване с него.

Задължение за водене на книги

Чл.48. В БОК се водят протоколни книги от заседанията на колективните органи. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на неговото съдържание.

Раздел II

Финансиране на дейността

Източници на приходи

Чл.49.(1) Приходите на БОК са от:

1.членски внос;

2.целеви субсидии от компетентния държавен орган в областта на спорта;

3.отчисления и субсидии от МОК;

4.даване на лицензии за използване на Олимпийските символи и знаци на БОК в съответствие с Олимпийската Харта.

5.приход от допълнителната стопанска дейност;

6.постъпления от реклама, телевизионни и радио предавания на състезания, организирани от БОК;

7.лихви по сметките на БОК;

8.дарения и спонсорство;

9.други източници, които не са забранени от закона.

(2) Паричните вноски се извършват в брой /в касата на БОК/ или по банкова сметка на БОК.

(3) Непаричните вноски се приемат с протокол от Изпълнителното бюро и се съобщават на първото следващо Общо събрание.

Членски внос

Чл. 50.(1) Всички членове на сдружението заплащат встъпителна вноска при приемането им, както и годишен членски внос.

(2) Размерът на встъпителната вноска и годишния членски внос се определят от Общото събрание на БОК.

Допълнителна стопанска дейност

Чл. 51.(1) БОК може да извършва допълнителна стопанска дейност като изграждане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения, подготовка, обучение и специализация на състезатели, треньори и спортни администратори, реклама и издателска дейност и реклама чрез средствата за масово осведомяване, разпространение на печатни произведения, издаване на лицензии за използване на Олимпийските символи и знаци на БОК в съответствие с Олимпийската Харта, както и други дейности и сделки, които са необходими за осъществяване на целите, определени в настоящия устав.

(2) БОК няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на БОК.

(3) Извършването на дейността по ал. 1 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) БОК не разпределя печалба.

Безвъзмездно разходване на имущество

Чл. 52. (1) БОК може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.

(2) За безвъзмездно разходване на имуществото на БОК в полза на лицата по чл. 41 ал. 3 ЗЮЛНЦ, Общото събрание взима мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. лица, които са били в състава на управителните му органи до две години преди датата на вземане на решение;

3. юридически лица, финансирали БОК до три години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените лица в т.1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(3) БОК подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41 ал. 3 ЗЮЛНЦ, както и с юридическите лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

Разпределение на имуществото

Чл.53. Получените средства се разходват за финансиране дейността на БОК в съответствие с бюджета и при спазване изискванията на закона.

Награди

Чл.54. БОК може да удостоява със звания и да награждава спортни организации, спортисти, треньори и деятели за принос в развитието на олимпийското движение.

Раздел III

Реклама, телевизионно и радиоразпространение

Притежаване на правата

Чл.55. БОК притежава изключителните права за реклама, телевизионно и радиоразпространение на инициативите, организирани от БОК.

Упражняване на правата

Чл.56. БОК упражнява правата по предходния член в съответствие с изискванията на устава.

Глава пета

СПОРТНО ПРАВОСЪДИЕ

Спорове

Чл.57. Споровете в системата на БОК се решават в съответствие с разпоредбите на Устава и вътрешните актове.

Компетентност

Чл.58. Решенията на апелативните комисии на националнитефедерации и национални спортни организации могат да се обжалват пред Българския спортен арбитраж (БСА).

Обжалване

Чл.59. Всяко решение, взето от Българския спортен арбитраж (БСА) може да бъде обжалвано пред Арбитражния съд по спорта в Лозана, Швейцария, който ще разреши спора окончателно в съответствие с Кодекса на арбитража по спортните въпроси. Срокът за обжалване е 21 дни след получаване на решението, касаещо жалбата.

Глава шеста

ЕЖЕГОДЕН КОНТРОЛ

Годишни отчети

Чл. 60. (1) В срок да 31 март на всяка година ИБ съставя годишен счетоводен отчет и го предоставя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от Общото събрание на БОК.

(2) В същия срок се изготвя доклад за дейността на сдружението със съдържанието по чл. 41 ал. 2 ЗЮЛНЦ.

(3) В срок да 31 май на всяка година ИБ заявява за вписване в Централния регистър заверен годишен счетоводен отчет, доклада си по предходната алинея и другите, предвидени в чл. 46 ал. 2 ЗЮЛНЦ документи.

Глава седма

ЗАБРАНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО

Забрана за преобразуване

Чл. 61. БОК не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване дейност в частна полза.

Прекратяване

Чл. 62. БОК се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на БОК;

2. по решение на окръжния съд по седалището на сдружението, в случаите на чл. 13 ал. 1 т. 3 ЗЮЛНЦ.

Ликвидация

Чл. 63. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от ИБ, а в случаите на чл. 13 ал. 4 и чл. 14 ал. 3 ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимото и едва след това на недвижимото имущество на сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43 ал. 2 ЗЮЛНЦ.

Имущество след ликвидация

Чл.64. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическото лице с нестопанска цел, определено да извършва общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал.(1), то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този устав:

1. "Националните олимпийски спортни федерации" са националните спортни федерации, членове на Международните федерации ръководещи Олимпийските спортове.

2. "Националните спортни федерации с олимпийско признание" са националните спортни федерации, членове на Международни федерации, признати от МОК.

3. "Вътрешни актове" са правилниците, наредбите, статутите и решенията, приети от Общото събрние и Изпълнителното бюро във връзка с прилагането на устава или отделни негови разпоредби.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Този устав се приема на основание § 1, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЮЛНЦ.

§2.Уставът на Българския олимпийски комитет трябва по всяко време да съответства на Олимписката харта към която се отнася изрично. В случай на съмнение в смисъла или интерпретацията на устава на Българския олимпийски комитет или ако има противоречие между устава и Олимпийската Харта, последната има предимство.

§3.Всяко допълнение към устава трябва да бъде съгласувана с МОКи одобрена от МОК.

§4.За неуредените в този устав въпроси се прилагат съответно разпоредбите на действащото законодателство в Република България, Олимпийската харта, както и съответните международни договори, влезли в сила за Република България.

Уставът е приет с решение на Общото събрание на Българския олимпийски комитет, проведено на 11 ноември 2005 г. в гр.София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на БОК:

/Стефка КОСТАДИНОВА/

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР на БОК:

/Белчо ГОРАНОВ/

 

docUstavnaBOK.doc

Спонсори

София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 4
тел. (+359 2) 987 5695
факс (+359 2) 987 0379

 

logo off

@ 2014 All Rights Reserved

Created by Web Publishing House JSC